مناقصه

 

برنامه خرید انواع محصولات

 

نام محصولتعداد / مقدارزمان خرید
دانه ذرت
۲۰۰۰ تن   تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱
کنجاله سویا
  ۵۰۰ تن   تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱
پودر گوشت

  ۲۵۰ تن

  تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱
گلوتن ذرت

  ۱۲۰ تن

  تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱
جو

  ۵۰۰ تن

  تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱
سویا اکسترود

  ۱۵۰ تن

  تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱
پودر چربی   ۱۰۰ تن   تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱

 

 

تجدید مناقصه ساخت سوله(نوبت دوم)

مناقصه گزار: شرکت کشت و صنعت و دامپروری ارس دام آرشام
موضوع مناقصه : خرید، ساخت، حمل و نصب سوله
شرکت کشت و صنعت دامپروری ارس دام آرشام واقع در منطقه آزاد ماکو (آذربایجان غربی) در نظر دارد نسبت به ساخت دو سوله (E و D) به متراژمجموعاً حدودا 13.300 مترمربع و بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه (طبق نقشه و مشخصات فنی) به پیمانکاران  واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
پاکت الف : سپرده شرکت در مناقصه معادل 5 درصد طبق آئین نامه، به مبلغ 8.000.000.000 ریال (هشت میلیارد ریال) طی یک فقره چک صیادی ثبت شده در وجه شرکت کشت و صنعت دامپروری ارس دام آرشام
پاکت ب : مشخصات موردنیازشرکت کننده در مناقصه شامل: رزومه کاری- اساسنامه- آخرین آگهی تغییرات- کارت ملی صاحبان مجاز امضاء و ...
پاکت ج : پیشنهاد قیمت
*موضوع مناقصه، نام شرکت کننده و شماره تلفن الزاماً بر روی پاکت درج شود*
متقاضیان می¬توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز به همراه معرفی نامه معتبر و ارائه پاکت موضوع مناقصه به آدرس های ذیل پیشنهادهای خود را پس از تکمیل مدارک در پاکت¬های دربسته ، به واحد حراست تحویل نمایند.
* شرکت کشت و دامداری فکا : کیلومتر 16 جاده اصفهان شیراز- بعد از مسجد الکعبه-خیابان خلیج فارس 31- جاده اختصاصی شرکت فکا
کدپستی شرکت کشت و دامداری فکا : 8169184111
شماره تماس شرکت کشت و دامداری فکا :  3-03136548051-09134366824
* شرکت کشت و صنعت دامپروری ارس دام آرشام : آذربایجان غربی- منطقه آزاد ماکو- شهرستان پل دشت- کیلومتر 18 جاده شهرک ارس- جاده اختصاصی سد قیقاج
کد پستی شرکت کشت و صنعت و دامپروری ارس دام آرشام : 5877198196
شماره تماس شرکت کشت و صنعت و دامپروری ارس دام آرشام : 09141655439
* هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
* شرکت کشت و صنعت و دامپروری ارس دام آرشام در رد و قبول تمامی پیشنهادها مختار است.

دانلود فایل استعلام

دانلود نقشهدانلود نقشه

 

آگهی مناقصه  طرح توسعه تصفیه خانه فاضلاب دامداری - فراخوان ارزیابی کیفی (مرحله دوم)

مناقصه گزار: شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)
موضوع مناقصه : طراحی طرح توسعه تصفیه خانه فاضلاب دامداری
شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام) واقع در استان اصفهان و شرکت کشت و صنعت و دامپروری ارس دام آرشام (سهامی خاص) وابسته به شرکت کشت و دامداری فکا واقع در استان آذربایجان غربی (منطقه آزاد ماکو) در نظر دارد طراحی طرح توسعه تصفیه خانه فاضلاب دامداری (طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه و فرآیندهای تصفیه جانمایی واحد ها ، معماری و سازه ابنیه واحد های فرآیندی و غیر فرآیندی ، تجهیزات مکانیکال ، الکتریکال ، کنترل ، ابزار دقیق و ... ) را از طریق برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی (مناقصه عمومی دو مرحله ای) به مشاور واجد صلاحیت واگذار نماید؛  لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط که طی پنج سال گذشته قرار داد فعال و مرتبط داشته اند دعوت میگردد حداکثر 10 روز پس از انتشار آگهی مدارک، مستندات، اساسنامه، آخرین آگهی تغییرات، سوابق کاری مرتبط با دامداری و غیر مرتبط، حسن سابقه و ارزیابی کارفرمایان قبلی به صورت کتبی، قراردادهای منعقده مرتبط با موضوع مشاوره در 5 سال گذشته گواهی تاییدیه صلاحیت خدمات مشاوره از سازمان برنامه و بودجه کشور (حداقل رتبه 3 در زمینه تاسیسات آب و فاضلاب) ،  نظام کنترل و تضمین کیفیت، ساختار سازمانی وسایر گواهینامه های مرتبط را در پاکت در بسته مهر و امضا شده به واحد حراست تحویل و یا به آدرس های ذیل ارسال نمایند . درضمن موضوع مناقصه، نام شرکت کننده و شماره تلفن الزاماً بر روی پاکت درج شود .
آدرس شرکت کشت و دامداری فکا : کیلومتر 16 جاده اصفهان شیراز- بعد از مسجد الکعبه-خیابان خلیج فارس 31- جاده اختصاصی شرکت فکا- کد پستی : 8169184111- شماره تماس : 3-03136548051- داخلی 220- واحد HSE
آدرس شرکت کشت و صنعت و دامپروری ارس دام آرشام : آذربایجان غربی- منطقه آزاد ماکو- شهرستان پل دشت- کیلومتر 18 جاده شهرک ارس- جاده اختصاصی سد قیقاج- کدپستی : 8169184111- شماره تماس : 09146265076
*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
*شرکت کشت و دامداری فکا و شرکت کشت و صنعت و دامپروری ارس دام آرشام در رد و قبول تمامی پیشنهادها مختار است.

 

 

 

 

آگهی مناقصه خرید دیزل ژنراتور

شرکت کشت و صنعت دامپروری ارس دام آرشام )سهامی خاص ( در نظر دارد یک دستگاه دیزل ژنراتور را

از طریق مناقصه به تامین کننده واجد شرایط واگذار نماید:

موضوع مناقصه : تامین، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور ) 750KVA (

تضمین شرکت در مناقصه: 1.000.000.000 ریال می باشد که بایستی از طریق ضمانتنامه بانکی یا واریز به شماره

شبا IR200160000000000928418775 بانک کشاورزی به نام شرکت کشت و صنعت و دامپروری ارس دام آرشام )سهامی خاص( انجام گردد.

زمان اخذ و تحویل اسناد : از تاریخ چاپ آگهی به مدت 10 روز کاری به واحد بازرگانی شهرکت فکا ویها از طریق سایت شرکت به آدرس www.fkaco.ir مراجعه و ییشنهادات خود را پس از تکمیل مدارک در یاکات دربسته مهر و امضاء شده به واحد حراست تحویل نمایند.

آدرس محل دریافت اسناد، تسلیم پیشنهادات، برگزاری مناقصه و اجرای پروژه :

-1 منطقه آزاد ماکو شهرستان یل دشت کیلومتر - - 18 جاده شهرا ارس جاده اختصاصی سد قیقاج شهرکت -

کشت و صنعت دامپروری ارس دام آرشام

-2 اصفهان کیلومتر - 16 جاده اصفهان شیراز بعد از مسجد الکعبه خیابان خلیج فارس - - 31 جاده اختصاصی -

شرکت فکا شرکت کشت و دامداری فکا -

تلفن تماس شرکت کشت و دامداری : 4 - 03136548051 داخلی 234

v شرکت کشت و صنعت دامپروری ارس دام آرشام در رد یا قبولی تمامی پیشنهادات مختار است.

v هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

دریافت فرم شماره 1

دریافت فرم شماره 2

دریافت فرم شماره 3

 آگهی مناقصه مشارکت در کشت و تولید محصول جو دانه ای

 

شرکت کشت و دامداری فکا در نظر دارد نسبت به مشارکت در کشت و تولید محصول جو دانه¬ای اراضی آذربایجان غربی، منطقه آزاد ماکو، سد کرم آباد به مساحت 100 هکتار به شرح ذیل بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
•    آماده سازی زمین، تامین آب با استفاده از سیستم آبیاری کلاسیک ثابت بر عهده شرکت فکا می باشد.
•    تامین بذر مناسب و انجام کلیه عملیات های کاشت (با دستگاه بذرکار)، داشت (آبیاری، کوددهی، مبارزه با علف های هرز و کنترل آفات در صورت نیاز) و برداشت با کمباین محصول بر عهده پیمانکار می باشد. زمان انجام عملیات کشت پس از تحویل زمین به پیمانکار و حداکثر تا پایان شهریور ماه 1401 می باشد.
متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز جهت اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مناقصه به سایت www.fkaco.ir مراجعه و یا به همراه معرفی نامه معتبر و با ارائه سوابق کیفی کار موضوع مناقصه به آدرس اصفهان، کیلومتر 16 جاده اصفهان- شیراز، بعد از مسجد الکعبه، خیابان خلیج فارس 31، جاده اختصاصی شرکت فکا، شرکت کشت و دامداری فکا، به واحد بازرگانی شرکت مراجعه و پیشنهادهای خود را پس از تکمیل مدارک در پاکت¬های دربسته به واحد حراست تحویل نمایند.
شماره تماس شرکت کشت و دامداری فکا  4-03136548051-09134366824- واحد بازرگانی
 * هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 * شرکت کشت و دامداری فکا در رد و قبول تمامی پیشنهادها مختار است.
اسناد مناقصه:
پاکت الف: وجه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 1.000.000.000  ریال به صورت سفته ( مهر و امضاء شده ) ارائه گردد.
پاکت ب: رزومه کاری پیمانکار.
پاکت ج: پیشنهاد قیمت به صورت درصد مشارکت (درصد سهم پیمانکارو سهم کارفرما).

 

دریافت فرم استعلام بها

 

تامین مصالح و اجرای حصارکشی پیرامونی پروژه احداث گاوداری شیری 3000 راس مولد کلیبر ـ آذربایجان غربی

 

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام) در نظر دارد انجام تامین مصالح موردنیاز و اجرای حصارکشی پروژه کلیبر با مشخصات مورد نظر در منطقه آذربایجان شرقی را به صورت مناقصه عمومی، به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
موضوع مناقصه : تامین مصالح و اجرای حصارکشی بر اساس مشخصات فنی مورد نظر و نقشه های اجرائی
پاکت الف : وجه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 1.150.000.000 ریال به صورت سفته ( مهر و امضاء شده ) ارائه گردد.
پاکت ب : رزومه کاری پیمانکار.
پاکت ج : پیشنهاد قیمت
متقاضیان می¬توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز جهت اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مناقصه به سایت www.fkaco.ir مراجعه و یا به همراه معرفی نامه معتبر و با ارائه سوابق کیفی کار موضوع مناقصه به آدرس : کیلومتر 16 جاده اصفهان شیراز- بعد از مسجد الکعبه-خیابان خلیج فارس 31- جاده اختصاصی شرکت فکا- شرکت کشت و دامداری فکا- به واحد بازرگانی شرکت مراجعه و پیشنهادهای خود را پس از تکمیل مدارک در پاکت¬های دربسته به واحد حراست تحویل نمایند.
شماره تماس شرکت کشت و دامداری فکا 4-03136548051-09134366824- واحد بازرگانی
 هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 شرکت کشت و دامداری فکا در رد و قبول تمامی پیشنهادها مختار است.

دریافت فرم مشخصات

دریافت فرم قیمت

دریاقت نقشهدریاقت نقشه

آمار بازدیدکنندگان سایت

448930
امروز
دیروز
هفته جاری
بازدید کل
30
157
187
448930

آی‌پی شما: 44.200.168.16
امروز: دوشنبه، 07 فروردين 1402 - ساعت: 08:01:25

خبرنامه

captcha