مناقصه

 

برنامه خرید انواع محصولات

 

نام محصولتعداد / مقدارزمان خرید
دانه ذرت
۲۰۰۰ تن   تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲
کنجاله سویا
  ۵۰۰ تن   تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲
پودر گوشت

  ۲۵۰ تن

  تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲
گلوتن ذرت

  ۱۲۰ تن

  تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲
جو

  ۵۰۰ تن

  تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲
سویا اکسترود

  ۱۵۰ تن

  تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲
پودر چربی   ۱۰۰ تن   تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲

 

***  آگهی فراخوان  ارزیابی کیفی ***

 

شرکت کشت و دامداری فکا درنظر دارد عمليات تهیه و نصب یک دستگاه آشغالگیر مکانیکی(درام اسکرین) تصفیه خانه فاضلاب را ازطريق سازندگان با رزومه کاری مرتبط  و پيمانکاران واجدصلاحيت به مرحله اجرا بگذارد.
محل اجرا: استان اصفهان
مدت انجام کار: 3 ماه اجرا
نوع طرح: غیر عمرانی
پايه و رشته پيمانکار: دارای حداقل پايه 5 در رشته تاسیسات و تجهیزات
مهلت دريافت اسناد ارزيابی: 01/11/1402 لغايت 03/11/1402  
متقاضیان میتوانند بصورت حضوری به واحد بازرگانی شرکت یا به آدرس اینترنتی  به نشانی www.fkaco.ir  جهت دریافت اسناد مراجعه نمایند .
مهلت تحويل اسناد ارزيابی: تا پايان وقت اداری روز 10/11/1402 واحد حراست شرکت فکا
نشانی کارفرما: اصفهان- کیلومتر 16 جاده اصفهان-شیراز –بعد از مسجدالکعبه-خیابان خلیج فارس31- شرکت کشت و دامداری فکا تلفن: 36548051-031
*هزينه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

دانلود پیوست

 

***  آگهی فراخوان  ارزیابی کیفی ***

 

شرکت کشت و دامداری فکا درنظر دارد عمليات تهیه و نصب 600عدد دیفیوزر حباب ریز و اصلاح پایپینگ واحدهای هوادهی تصفیه¬خانه فاضلاب را ازطريق پيمانکاران واجد صلاحيت به مرحله اجرا بگذارد.
محل اجرا: استان اصفهان
مدت انجام کار: 3 ماه اجرا
نوع طرح: غیر عمرانی
پايه و رشته پيمانکار: دارای حداقل پايه 5 در رشته تاسیسات و تجهیزات
مهلت دريافت اسناد ارزيابی: 01/11/1402 لغايت 03/11/1402
متقاضیان میتوانند بصورت حضوری به واحد بازرگانی شرکت یا به آدرس اینترنتی  به نشانی www.fkaco.ir  جهت دریافت اسناد مراجعه نمایند .
مهلت تحويل اسناد ارزيابی: تا پايان وقت اداری روز 10/11/1402 واحد حراست شرکت فکا
نشانی کارفرما: اصفهان- نشانی کارفرما: اصفهان- کیلومتر 16 جاده اصفهان-شیراز –بعد از مسجدالکعبه-خیابان خلیج فارس31- شرکت کشت و دامداری فکا تلفن: 36548051-031
*هزينه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

دانلود پیوست

 

***  مناقصه عمومی تامین نیرو انسانی  ***

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام) واقع در استان اصفهان در نظر دارد تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واگذار نماید؛  لذا از کلیه متقاضیان (حقیقی و حقوقی) واجد شرایط مستقر در استان اصفهان که طی سه سال گذشته قرار داد فعال و مرتبط داشته اند دعوت میگردد از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز با مراجعه به سایت www.fkaco.ir  قسمت آگهی مزایده مناقصه و یا به صورت حضوری، نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام و پس از تکمیل اسناد مناقصه به همراه معرفی نامه معتبر، پیشنهادهای خود را در پاکت¬های دربسته به آدرس ذیل به واحد حراست تحویل نمایند.
پاکت الف : سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 5.000.000.000 ریال (پنج میلیارد ریال معادل پانصد میلیون تومان) طی یک فقره چک صیادی ثبت شده در وجه شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)
پاکت ب : مشخصات موردنیازشرکت کننده در مناقصه شامل: رزومه کاری- اساسنامه- آخرین آگهی تغییرات- کارت ملی صاحبان مجاز امضاء و ...
پاکت ج : فرم پیشنهاد قیمت
***پاکت های الف، ب و ج داخل یک پاکت اصلی مهر و امضاء شده قرار گرفته و موضوع مناقصه، نام شرکت کننده و شماره تلفن الزاماً بر روی پاکت درج شود***
*    آدرس شرکت کشت و دامداری فکا : کیلومتر 16 جاده اصفهان شیراز- بعد از مسجد الکعبه-خیابان خلیج فارس 31- جاده اختصاصی شرکت فکا
*    کدپستی شرکت کشت و دامداری فکا : 8169184111
*    شماره تماس شرکت کشت و دامداری فکا :  3-03136548051- داخلی 234- 09134366824- واحد بازرگانی

*    هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
*   شرکت کشت و دامداری فکا در رد و قبول تمامی پیشنهادها مختار است.

دانلود اسناد مناقصه

*** عملیات خاکی سایت دامداری 3000 راس مولد شهرستان کلیبر استان آذربایجان شرقی  ***

 

 مناقصه گزار:  شرکت کشت  و دامداری فکا (سهامی عام)
موضوع مناقصه : شرکت کشت و دامداری فکا  (سهامی عام)  در نظر دارد اجرای عملیات  خاکی سایت پروژه دامداری 3000 راس مولد واقع در استان آذربایجان شرقی - شهرستان کلیبر - آبش احمد -  روستای چات قیه – روبروی سد ارسباران – سایت دامداری شرکت فکا با مشخصات  فنی و نقشه های اجرایی مورد نظر را به صورت مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه و  فرم شرکت در مناقصه به سایت fkaco.ir  و یا به آدرس: اصفهان – کیلومتر 16 جاده اصفهان شیراز – بعد از مسجد الکعبه – خیابان خلیج فارس 31 – جاده اختصاصی شرکت کشت و دامداری فکا – واحد بازرگانی مراجعه نموده  و پس از تکمیل مدارک، پیشنهادهای خود راتا مدت 10 روز  پس از انتشار آگهی در پاکتهای دربسته و لاک و مهر شده به آدرس : اصفهان – کیلومتر 16 جاده اصفهان شیراز – بعد از مسجد الکعبه – خیابان خلیج فارس 31 – جاده اختصاصی شرکت کشت و دامداری فکا – کد پستی 8169184111 ، شرکت کشت و دامداری فکا - واحد حراست تحویل نمایند :
 پاکت الف : وجه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ بیست میلیارد ریال (معادل دو میلیارد تومان)  به صورت ضمانتنامه بانکی و ضمانتنامه صادره از سایر موسسات زیر نظر بانک مرکزی/چک تضمین شده بانکی/فیش واریز وجه نقد به حساب جاری به شماره شبا  390160000000000500059546  کارفرما  نزد بانک کشاورزی شعبه مرکزی اصفهان بنام شرکت کشت و دامداری فکا ارائه گردد.
پاکت ب : اسناد و مدارک مذکور در شرایط مناقصه.
پاکت ج : پیشنهاد قیمت.
شماره تماس شرکت کشت  و دامداری فکا : 03136548051 - واحد بازرگانی.
*  حضور کارشناسان فنی پیشنهاد دهندگان در محل اجرای پروژه جهت بررسی محل پروژه و کسب اطلاعات لازم از شرایط موجود، ضروری می باشد. مع¬ذالک بازگشایی پاکات توسط کمیسیون معاملات شرکت مناقصه گزار و بدون حضور مناقصه گران صورت خواهد پذیرفت.
*    شرکت های مناقصه گر می بایست واجد حداقل رتبه 5 رشته راه و یا رتبه 3 رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه باشند.
*   شرکت کشت و دامداری فکا در رد یا قبول تمامی پیشنهادها مختار است.
*    هزینه برگزاری مناقصه برعهده برنده مناقصه می باشد.

 

دانلود پاکت الف

دانلود پاکت ب

دانلود پاکت ج

***مناقصه حمل پنج هزار تن کود حیوانی ***

 

شرکت کشت و دامداری فکا در نظر دارد حمل پنج هزار تن کود حیوانی از شرکت دامداری ارس دام آرشام به مزارع شرکت فکا(فاصله تقریبی حدوداً 10 الی 15 کیلومتر) از طریق برگزاری مناقصه به اجرا بگذارد .                      

متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز جهت اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مناقصه به آدرس : اصفهان - کیلومتر 16 جاده اصفهان – شیراز - بعد از مسجد الکعبه - خیابان خلیج فارس 31 – جاده اختصاصی شرکت کشت و دامداری فکا و یا سایت شرکت به آدرس www.fkaco.ir مراجعه و یا با تلفن : 52-03136548051 (داخلی 234) تماس بگیرند و یا به شرکت ارس دام آرشام(آقای بیابانی-09355887767) مراجعه فرمایند.

-آدرس شرکت ارس دام آرشام: منطقه آزاد ماکو،شهرستان پلدشت،کیلومتر 18 جاده شهرک ارس،جاده اختصاصی سد قیقاج،شرکت کشت و دامداری ارس دام آرشام.

-شرکت کشت و دامداری فکا در رد و قبول تمامی پیشنهادات مختاراست.

-هزینه آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

-شماره حساب 500059546 بانک کشاورزی جهت واریز مبلغ 25 میلیون تومان به عنوان تضمین شرکت در مناقصه اعلام می گردد.

 دانلود فرم پیشنهاد قیمت

 

 

  تجدید آگهی  مناقصه ***فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران***

 

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام ) در نظر دارد اجرای عملیات خاکی پروژه احداث دامداری در شهرستان کلیبر واقع در آذربایجان شرقی را طبق مشخصات مورد نظر از طریق مناقصه دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی و تشخیص صلاحیت، واگذار نماید.
لذا ازکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید حداکثر به مدت 10 روز کاری پس از انتشار آگهی،  نسبت به ارائه سوابق کاری، لیست ماشین آلات عمرانی تحت تملک شرکت، سوابق مالی، لیست پرسنل کلیدی شرکت و لیست پروژه های مشابه انجام شده توسط آن شرکت  را در پاکت دربسته به  نشانی :  اصفهان – کیلومتر 16 جاده اصفهان شیراز بعد از مسجد الکعبه – خلیج فارس 31 – جاده اختصاصی فکا  و کد پستی  8169184111  واحد حراست ارسال نمایند.
درج مشخصات کامل شرکت کننده در مناقصه، موضوع آگهی مناقصه و تاریخ تحویل روی پاکت الزامی میباشد .
شماره تماس شرکت کشت و دامداری فکا : 03136548051  داخلی 234 واحد بازرگانی
* بازگشایی پاکت های ارسالی توسط کمیسیون معاملات شرکت فکا و بدون حضور شرکت کنندگان توسط کمیته ارزیابی و فنی این شرکت صورت خواهد پذیرفت.
* شرکت کشت و دامداری فکا در رد یا قبول تمامی اسناد ارسالی مختار است.

 

 

 

 

  آگهی مناقصه پیمانکار عملیات بنایی

شرکت کشت و دامداری فکا در نظر دارد جهت انجام عملیات بنایی از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز از طریق مراجعه حضوری به آدرس : اصفهان- کیلومتر 16 جاده اصفهان شیراز - بعد از مسجد الکعبه - خیابان خلیج فارس 31 جاده اختصاصی شرکت کشت و دامداری فکا ( واحد بازرگانی ) و یا سایت شرکت به آدرس www.fkaco.ir نسبت به دریافت اسناد مناقصه و تحویل آن به واحد حراست اقدام نمایند.

-شرکت کشت و دامداری فکا در رد و قبول تمامی پیشنهادات مختاراست.

-هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

دانلود فرم پیشنهاد قیمت

دانلود دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

 

 آگهی مناقصه طبخ و توزیع غذا در محل رستوران و سالن غذا خوری شرکت فکا

 

 

مناقصه گزار: شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

شرکت کشت و دامداری فکا در نظر دارد انجام طبخ و توزیع غذا در محل رستوران و سالن غذا خوری شرکت را به صورت دستمزدی بر اساس شرح کار و خدمات مورد نظر از طریق مناقصه عمومی، به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

موضوع مناقصه : طبخ و توزیع غذا در محل رستوران و سالن غذا خوری شرکت به صورت دستمزدی بر اساس شرح کار مورد نظر شرکت کشت و دامداری فکا از سوی واحد اداری و منابع انسانی این شرکت به اطلاع پیمانکار می رسد.

اسناد مناقصه :

پاکت الف : وجه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 500.000.000 ریال به صورت چک صیادی ثبت شده بنام شرکت کشت و دامداری فکا ارائه گردد.

پاکت ب : رزومه کاری و سوابق پیمانکار.

پاکت ج : پیشنهاد قیمت

توضیح : پاکتهای الف ، ب ، ج باید میبایست در یک پاکت جداگانه گذاشته شود و درج مشخصات کامل شرکت کننده در مناقصه، موضوع آگهی مناقصه و تاریخ تحویل روی پاکت الزامی میباشد .

متقاضیان می­توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز جهت اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مناقصه به سایت www.fkaco.ir مراجعه و یا به همراه معرفی نامه معتبر و با ارائه سوابق کیفی کار موضوع مناقصه به آدرس : کیلومتر 16 جاده اصفهان شیراز- بعد از مسجد الکعبه-خیابان خلیج فارس 31- جاده اختصاصی شرکت فکا- شرکت کشت و دامداری فکا- به واحد بازرگانی شرکت مراجعه و پیشنهادهای خود را پس از تکمیل مدارک در پاکت­های دربسته به واحد حراست تحویل نمایند.

شماره تماس شرکت کشت و دامداری فکا 4-03136548051-09134366824- واحد بازرگانی

v    هزینه چاپ آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

v    شرکت کشت و دامداری فکا در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

دانلود فرم استعلام بها

 

 آگهی مناقصه حمل شیر

شرکت کشت و دامداری فکا در نظر دارد انجام عملیات حمل شیر خام به کارخانجات لبنی داخل و خارج از استان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ از طریق مراجعه حضوری به آدرس : اصفهان - کیلومتر 16 جاده اصفهان – شیراز - بعد از مسجد الکعبه - خیابان خلیج فارس 31 – جاده اختصاصی شرکت کشت و دامداری فکا ( واحد بازرگانی ) و یا سایت شرکت به آدرس www.fkaco.ir نسبت به دریافت اسناد مناقصه و تحویل آن به واحد حراست اقدام نمایند.

-مسیرهای حمل شیر در فرم های پیشنهاد قیمت ذکر شده است.

-شرکت کشت و دامداری فکا در رد و قبول تمامی پیشنهادات مختاراست.

-هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

دانلود PDF

دانلود Excel

 

تجدید مناقصه ساخت سوله(نوبت دوم)

مناقصه گزار: شرکت کشت و صنعت و دامپروری ارس دام آرشام
موضوع مناقصه : خرید، ساخت، حمل و نصب سوله
شرکت کشت و صنعت دامپروری ارس دام آرشام واقع در منطقه آزاد ماکو (آذربایجان غربی) در نظر دارد نسبت به ساخت دو سوله (E و D) به متراژمجموعاً حدودا 13.300 مترمربع و بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه (طبق نقشه و مشخصات فنی) به پیمانکاران  واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
پاکت الف : سپرده شرکت در مناقصه معادل 5 درصد طبق آئین نامه، به مبلغ 8.000.000.000 ریال (هشت میلیارد ریال) طی یک فقره چک صیادی ثبت شده در وجه شرکت کشت و صنعت دامپروری ارس دام آرشام
پاکت ب : مشخصات موردنیازشرکت کننده در مناقصه شامل: رزومه کاری- اساسنامه- آخرین آگهی تغییرات- کارت ملی صاحبان مجاز امضاء و ...
پاکت ج : پیشنهاد قیمت
*موضوع مناقصه، نام شرکت کننده و شماره تلفن الزاماً بر روی پاکت درج شود*
متقاضیان می¬توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز به همراه معرفی نامه معتبر و ارائه پاکت موضوع مناقصه به آدرس های ذیل پیشنهادهای خود را پس از تکمیل مدارک در پاکت¬های دربسته ، به واحد حراست تحویل نمایند.
* شرکت کشت و دامداری فکا : کیلومتر 16 جاده اصفهان شیراز- بعد از مسجد الکعبه-خیابان خلیج فارس 31- جاده اختصاصی شرکت فکا
کدپستی شرکت کشت و دامداری فکا : 8169184111
شماره تماس شرکت کشت و دامداری فکا :  3-03136548051-09134366824
* شرکت کشت و صنعت دامپروری ارس دام آرشام : آذربایجان غربی- منطقه آزاد ماکو- شهرستان پل دشت- کیلومتر 18 جاده شهرک ارس- جاده اختصاصی سد قیقاج
کد پستی شرکت کشت و صنعت و دامپروری ارس دام آرشام : 5877198196
شماره تماس شرکت کشت و صنعت و دامپروری ارس دام آرشام : 09141655439
* هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
* شرکت کشت و صنعت و دامپروری ارس دام آرشام در رد و قبول تمامی پیشنهادها مختار است.

دانلود فایل استعلام

دانلود نقشهدانلود نقشه

 

آگهی مناقصه  طرح توسعه تصفیه خانه فاضلاب دامداری - فراخوان ارزیابی کیفی (مرحله دوم)

مناقصه گزار: شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)
موضوع مناقصه : طراحی طرح توسعه تصفیه خانه فاضلاب دامداری
شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام) واقع در استان اصفهان و شرکت کشت و صنعت و دامپروری ارس دام آرشام (سهامی خاص) وابسته به شرکت کشت و دامداری فکا واقع در استان آذربایجان غربی (منطقه آزاد ماکو) در نظر دارد طراحی طرح توسعه تصفیه خانه فاضلاب دامداری (طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه و فرآیندهای تصفیه جانمایی واحد ها ، معماری و سازه ابنیه واحد های فرآیندی و غیر فرآیندی ، تجهیزات مکانیکال ، الکتریکال ، کنترل ، ابزار دقیق و ... ) را از طریق برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی (مناقصه عمومی دو مرحله ای) به مشاور واجد صلاحیت واگذار نماید؛  لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط که طی پنج سال گذشته قرار داد فعال و مرتبط داشته اند دعوت میگردد حداکثر 10 روز پس از انتشار آگهی مدارک، مستندات، اساسنامه، آخرین آگهی تغییرات، سوابق کاری مرتبط با دامداری و غیر مرتبط، حسن سابقه و ارزیابی کارفرمایان قبلی به صورت کتبی، قراردادهای منعقده مرتبط با موضوع مشاوره در 5 سال گذشته گواهی تاییدیه صلاحیت خدمات مشاوره از سازمان برنامه و بودجه کشور (حداقل رتبه 3 در زمینه تاسیسات آب و فاضلاب) ،  نظام کنترل و تضمین کیفیت، ساختار سازمانی وسایر گواهینامه های مرتبط را در پاکت در بسته مهر و امضا شده به واحد حراست تحویل و یا به آدرس های ذیل ارسال نمایند . درضمن موضوع مناقصه، نام شرکت کننده و شماره تلفن الزاماً بر روی پاکت درج شود .
آدرس شرکت کشت و دامداری فکا : کیلومتر 16 جاده اصفهان شیراز- بعد از مسجد الکعبه-خیابان خلیج فارس 31- جاده اختصاصی شرکت فکا- کد پستی : 8169184111- شماره تماس : 3-03136548051- داخلی 220- واحد HSE
آدرس شرکت کشت و صنعت و دامپروری ارس دام آرشام : آذربایجان غربی- منطقه آزاد ماکو- شهرستان پل دشت- کیلومتر 18 جاده شهرک ارس- جاده اختصاصی سد قیقاج- کدپستی : 8169184111- شماره تماس : 09146265076
*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
*شرکت کشت و دامداری فکا و شرکت کشت و صنعت و دامپروری ارس دام آرشام در رد و قبول تمامی پیشنهادها مختار است.

 

 

 

 

آگهی مناقصه خرید دیزل ژنراتور

شرکت کشت و صنعت دامپروری ارس دام آرشام )سهامی خاص ( در نظر دارد یک دستگاه دیزل ژنراتور را

از طریق مناقصه به تامین کننده واجد شرایط واگذار نماید:

موضوع مناقصه : تامین، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور ) 750KVA (

تضمین شرکت در مناقصه: 1.000.000.000 ریال می باشد که بایستی از طریق ضمانتنامه بانکی یا واریز به شماره

شبا IR200160000000000928418775 بانک کشاورزی به نام شرکت کشت و صنعت و دامپروری ارس دام آرشام )سهامی خاص( انجام گردد.

زمان اخذ و تحویل اسناد : از تاریخ چاپ آگهی به مدت 10 روز کاری به واحد بازرگانی شهرکت فکا ویها از طریق سایت شرکت به آدرس www.fkaco.ir مراجعه و ییشنهادات خود را پس از تکمیل مدارک در یاکات دربسته مهر و امضاء شده به واحد حراست تحویل نمایند.

آدرس محل دریافت اسناد، تسلیم پیشنهادات، برگزاری مناقصه و اجرای پروژه :

-1 منطقه آزاد ماکو شهرستان یل دشت کیلومتر - - 18 جاده شهرا ارس جاده اختصاصی سد قیقاج شهرکت -

کشت و صنعت دامپروری ارس دام آرشام

-2 اصفهان کیلومتر - 16 جاده اصفهان شیراز بعد از مسجد الکعبه خیابان خلیج فارس - - 31 جاده اختصاصی -

شرکت فکا شرکت کشت و دامداری فکا -

تلفن تماس شرکت کشت و دامداری : 4 - 03136548051 داخلی 234

v شرکت کشت و صنعت دامپروری ارس دام آرشام در رد یا قبولی تمامی پیشنهادات مختار است.

v هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

دریافت فرم شماره 1

دریافت فرم شماره 2

دریافت فرم شماره 3

 آگهی مناقصه مشارکت در کشت و تولید محصول جو دانه ای

 

شرکت کشت و دامداری فکا در نظر دارد نسبت به مشارکت در کشت و تولید محصول جو دانه¬ای اراضی آذربایجان غربی، منطقه آزاد ماکو، سد کرم آباد به مساحت 100 هکتار به شرح ذیل بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
•    آماده سازی زمین، تامین آب با استفاده از سیستم آبیاری کلاسیک ثابت بر عهده شرکت فکا می باشد.
•    تامین بذر مناسب و انجام کلیه عملیات های کاشت (با دستگاه بذرکار)، داشت (آبیاری، کوددهی، مبارزه با علف های هرز و کنترل آفات در صورت نیاز) و برداشت با کمباین محصول بر عهده پیمانکار می باشد. زمان انجام عملیات کشت پس از تحویل زمین به پیمانکار و حداکثر تا پایان شهریور ماه 1401 می باشد.
متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز جهت اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مناقصه به سایت www.fkaco.ir مراجعه و یا به همراه معرفی نامه معتبر و با ارائه سوابق کیفی کار موضوع مناقصه به آدرس اصفهان، کیلومتر 16 جاده اصفهان- شیراز، بعد از مسجد الکعبه، خیابان خلیج فارس 31، جاده اختصاصی شرکت فکا، شرکت کشت و دامداری فکا، به واحد بازرگانی شرکت مراجعه و پیشنهادهای خود را پس از تکمیل مدارک در پاکت¬های دربسته به واحد حراست تحویل نمایند.
شماره تماس شرکت کشت و دامداری فکا  4-03136548051-09134366824- واحد بازرگانی
 * هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 * شرکت کشت و دامداری فکا در رد و قبول تمامی پیشنهادها مختار است.
اسناد مناقصه:
پاکت الف: وجه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 1.000.000.000  ریال به صورت سفته ( مهر و امضاء شده ) ارائه گردد.
پاکت ب: رزومه کاری پیمانکار.
پاکت ج: پیشنهاد قیمت به صورت درصد مشارکت (درصد سهم پیمانکارو سهم کارفرما).

 

دریافت فرم استعلام بها

 

تامین مصالح و اجرای حصارکشی پیرامونی پروژه احداث گاوداری شیری 3000 راس مولد کلیبر ـ آذربایجان غربی

 

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام) در نظر دارد انجام تامین مصالح موردنیاز و اجرای حصارکشی پروژه کلیبر با مشخصات مورد نظر در منطقه آذربایجان شرقی را به صورت مناقصه عمومی، به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
موضوع مناقصه : تامین مصالح و اجرای حصارکشی بر اساس مشخصات فنی مورد نظر و نقشه های اجرائی
پاکت الف : وجه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 1.150.000.000 ریال به صورت سفته ( مهر و امضاء شده ) ارائه گردد.
پاکت ب : رزومه کاری پیمانکار.
پاکت ج : پیشنهاد قیمت
متقاضیان می¬توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز جهت اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مناقصه به سایت www.fkaco.ir مراجعه و یا به همراه معرفی نامه معتبر و با ارائه سوابق کیفی کار موضوع مناقصه به آدرس : کیلومتر 16 جاده اصفهان شیراز- بعد از مسجد الکعبه-خیابان خلیج فارس 31- جاده اختصاصی شرکت فکا- شرکت کشت و دامداری فکا- به واحد بازرگانی شرکت مراجعه و پیشنهادهای خود را پس از تکمیل مدارک در پاکت¬های دربسته به واحد حراست تحویل نمایند.
شماره تماس شرکت کشت و دامداری فکا 4-03136548051-09134366824- واحد بازرگانی
 هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 شرکت کشت و دامداری فکا در رد و قبول تمامی پیشنهادها مختار است.

دریافت فرم مشخصات

دریافت فرم قیمت

دریاقت نقشهدریاقت نقشه

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA عملیات خاکی سایت دامداری 3000 راس مولد شهرستان کلیبر استان آذربایجان شرقی

آمار بازدیدکنندگان سایت

527433
امروز
دیروز
هفته جاری
بازدید کل
4
803
1005
527433

آی‌پی شما: 34.236.134.129
امروز: سه شنبه، 15 اسفند 1402 - ساعت: 00:12:01

خبرنامه

captcha