فرآورده های ژنتیکی - جنین

مفتخریم به عنوان اولین و تنها عرضه کننده این محصول در ایران و خاورمیانه با ظرفیت تولیدسالانه 10000 قطعه جنین با ارزش ژنتیکی بسیار مناسب به صورت تازه و یا منجمد، بدون هیچ گونه محدودیت زمانی و مکانی در بهره گیری از این محصول در گله های صنعتی و نیمه صنعتی، قدمی ارزشمند در اشاعه ژنتیک برتر و ارتقاء سطح کیفیت ژنتیک جمعیت دامی کشور برداشته و امید آن داریم که با بکار گیری فن آوری های نوین و توسعه کیفی شاهد صادرات این محصول در آینده ای نزدیک باشیم.

 

 

 

 

 لیست جنین(۱۳۹۹/۰۳/۱۲):

 SOLD AVALABLE SEMEN INFODONOR INFO
MGSIRE INFOSIRE INFOID INFO
$NMNAABCodeName$NMNAABCodeName$NMNAABCodeNameBODYROW
- 1 808 007HO13716 VICTORY 580 200HO00402 MANIFOLD 465 014HO07683 VICTOR 10147 1
 - 2 808 007HO13716 VICTORY 474 097HO40889 DANNO 875 203HO01513 DANTE 10119 2
- 1 808 007HO13716 VICTORY 759 007HO11525 DONATELLO 679 007HO12533 HOTSHOT 10225 3
- 3 808 007HO13716 VICTORY 305 001HO02747 MAYHEM 928 203HO01468 DELTA 10212 4
- 1 808 007HO13716 VICTORY 474 097HO40889 DANNO 679 007HO12533 HOTSHOT 10159 5
2 0 850 551HO03444 Marvel 850 551HO03444 Marvel 920 203HO01468 DELTA 11738 6
2 0 850 551HO03444 Marvel 850 551HO03444 Marvel 920 203HO01468 DELTA 11727 7
1 0 850 551HO03444 Marvel 850 513HO03091 Detour 798 513HO03091 Detour 11835 8
3 0 850 551HO03444 Marvel 850 551HO03444 MARVEL 798 513HO03091 Detour 11811 9
1 0 850 551HO03444 Marvel 850 551HO03444 MARVEL 798 513HO03092 Detour 11829 10
1 0 850 551HO03444 Marvel 850 551HO03444 MARVEL 779 513HO00016 Xy 11752 11
1 0 850 551HO03444 Marvel 850 551HO03444 MARVEL 798 513HO03092 Detour 11750 12
1 0 1003 551HO03418 DYNASTY 1003 551HO03418 DYNASTY 798 513HO03091 DETOUR 12190 13
3 0 1003 551HO03418 DYNASTY 1003 551HO03418 DYNASTY 798 513HO03091 DETOUR 12269 14
2 0 1003 551HO03418 DYNASTY 1003 551HO03418 DYNASTY 347 001HO10490 GALAXY 5104 15
12 0 1003 551HO03418 DYNASTY 1003 551HO03418 DYNASTY 67 029HO13520 M MELVILLE 7493 16
0 2 1004 3132198398 DYNASTY 1004 3132198398 DYNASTY 428 65975296 BUENO 1004 17
2 5 1003 551HO03418 DYNASTY 1003 551HO03418 DYNASTY 709 202HO01640 CHEVY 12216 18
2 0 1003 551HO03418 DYNASTY 1003 551HO03418 DYNASTY 798 513HO03091 DETOUR 12231 19
5 1 1003 551HO03418 DYNASTY 1003 551HO03418 DYNASTY 798 513HO03092 DETOUR 12253 20
4 0

1003

551HO03418 DYNASTY 1003 551HO03418 DYNASTY 798 513HO03093 DETOUR 12295 21
7 0 1003 551HO03418 DYNASTY 1003 551HO03418 DYNASTY 798 513HO03091 DETOUR 12250 22
0 2 1003 551HO03418 DYNASTY 1003 551HO03418 DYNASTY 798 513HO03091 DETOUR 12322 23
0 2 1003 551HO03418 DYNASTY 1003 551HO03418 DYNASTY 798 513HO03091 DETOUR 12343 24
4 0 1003 551HO03418 DYNASTY 1003 551HO03418 DYNASTY 798 513HO03091 DETOUR 12311 25
2 0 1003 551HO03418 DYNASTY 1003 551HO03418 DYNASTY 707 180HO88888 LANDVIEW 12446 26
2 0 1003 551HO03418 DYNASTY 1003 551HO03418 DYNASTY 788 513HO03091 DETOUR 12500 27
5 0 1003 551HO03418 DYNASTY 1003 551HO03418 DYNASTY 738 513HO00016 XY 12558 28
4 0 1003 551HO03418 DYNASTY 1003 551HO03418 DYNASTY 738 513HO00016 XY 12614 29
1 0 1003 551HO03418 DYNASTY 1003 551HO03418 DYNASTY 738 513HO00016 XY 12626 30
6 0 1003 551HO03418 DYNASTY 1003 551HO03418 DYNASTY 878 029HO18193 CINDER 12729 31
1 0 1003 551HO03418 DYNASTY 1003 551HO03418 DYNASTY 831 001HO11926 TRACER 12647 32
3 0 1003 551HO03418 DYNASTY 1003 551HO03418 DYNASTY 3121 513HO00016 XY 12815 33
1 0 1003 551HO03418 DYNASTY 1003 551HO03418 DYNASTY 5964 203HO01468 DELTA 12957 34
3 0 1003 551HO03418 DYNASTY 1003 551HO03418 DYNASTY 5964 203HO01468 DELTA 12984 35
2 0 1003 551HO03418 DYNASTY - - - 689 151HO03159 BLUNDER 12462 36
1 0 1003 551HO03418 DYNASTY - - - 788 513HO03091 DETOUR 12543 37
3 0 1003 551HO03418 DYNASTY - - - 787 513HO00016 XY 12547 38
1 0 1003 551HO03418 DYNASTY - - - 689 151HO03159 BLUNDER 12624 39
2 0 1003 551HO03418 DYNASTY - - - 787 513HO00016 XY 12650 40
4 0 1003 551HO03418 DYNASTY - - - 689 151HO03159 BLUNDER 12657 41
4 0 959 551HO03415 DELTA WORTH - - - 787 513HO00016 XY 12693 42
4 0 1003 551HO03418 DYNASTY - - - 625 029HO17944 BOURBON 12770 43
4 0 1003 551HO03418 DYNASTY - - - 938 203HO01468 DELTA 12842 44
6 0 912 029HO18343 MEDLEY - - - 938 203HO01468 DELTA 12923 45
3 0 912 029HO18343 MEDLEY - - - 938 203HO01468 DELTA 12893 46
4 0 804 007HO12600 MODESTY - - - 938 203HO01468 DELTA 12903 47
7 0 804 007HO12600 MODESTY - - - 938 203HO01468 DELTA 12932 48
5 0 804 007HO12600 MODESTY - - - 938 203HO01468 DELTA 12945 49
1 0 804 007HO12600 MODESTY - - - 938 203HO01468 DELTA 12971 50
5 0 804 007HO12600 MODESTY - - - 938 203HO01468 DELTA 12973 51
3 0 804 007HO12600 MODESTY - - - 938 203HO01468 DELTA 12975 52
2 0 804 007HO12600 MODESTY -   - 938 203HO01468 DELTA 12929 53
4 0 804 007HO12600 MODESTY - - - 938 203HO01468 DELTA 12960 54
1 0 804 007HO12600 MODESTY   - - 938 203HO01468 DELTA 13016 55
2 0 804 007HO12600 MODESTY - - - 938 203HO01468 DELTA 12961 56
5 0 804 007HO12600 MODESTY - - - 938 203HO01468 DELTA 13027 57
4 0 804 007HO12600 MODESTY - - - 938 203HO01468 DELTA 12997 58
1 0 804 007HO12600 MODESTY - - - 652 029HO17944 BOURBON 13120 59
3 4 804 007HO12600 MODESTY - - - 938 203HO01468 DELTA 13127 60
3 5 804 007HO12600 MODESTY - - - 652 029HO17944 BOURBON 13110 61
0 1 804 007HO12600 MODESTY - - - 938 203HO01468 DELTA 13103 62
0 5 804 007HO12600 MODESTY - - - 739 001HO12740 TATTOO 13100 63
0 2 804 007HO12600 MODESTY - - - 938 203HO01468 DELTA 13105 64
0 1 804  007HO12600   MODESTY 464  001HO11889   AVENGER 847 151HO03142 DECKER  13292 65
0 1  804  007HO12600 MODESTY   334  029HO13854 BURST  484 029HO17918 SKYFALL 13327  66
1 2  804 007HO12600 MODESTY  772  001HO11881   PRINCETON 652  029HO17944  BOURBON  13299 67
3 5  804 007HO12600  MODESTY 334  029HO13854  BURST  484 029HO17918 SKYFALL 13326  68
0 3 912  029HO18343   MEDLEY  478 0011HO11259  ALTASMILE  677 151HO03159 BLUNDER  13317 69
1 0 804 007HO12600 MODESTY 318 0011HO10669 BALBOA 739 001HO12740 TATTOO 13135 70
2 0 804 007HO12600 MODESTY 464 001HO11889 AVENGER 847 151HO03142 DECKER 13275 71
2 0 804 007HO12600 MODESTY 574 001HO11122 YOSEMITE 652 029HO17944 BOURBON 13130 72
2 0 804 007HO12600 MODESTY 574 202HO01018 JOCLASSIC 938 203HO01468 DELTA 13142 73
2 0 804 007HO12600 MODESTY 574 202HO01018 JOCLASSIC 938 203HO01468 DELTA 13146 74
1 0 970 007HO12788 FRAZZLED 698 180HO86004 INPUT 909 203HO01468 DELTA 13809 75

3

0 970 007HO12788 FRAZZLED 728 007HO11525 DONATELLO 909 203HO01468 DELTA 13811 76
2 0 970 007HO12788 FRAZZLED 651 007HO12165 MONTROSS 909 203HO01468 DELTA 13831 77
1 0 970 007HO12788 FRAZZLED 464 001HO11889 AVENGER 989 551HO03416 DYNAMO 13910 78
2 0 970 007HO12788 FRAZZLED 464 001HO11889 AVENGER 989 551HO03416 DYNAMO 13967 79
1 0 970 007HO12788 FRAZZLED 418 001HO11479 ALTAROCKMAN 989 551HO03416 1397/07/08 13995 80
3 0 970 007HO12788 FRAZZLED 546 001HO12152 ALTIVO 795 001HO12433 1397/07/10 14016 81
1 0 970 007HO12788 FRAZZLED 544 180HO86008 INSIDER 795 001HO12433 1397/07/17 14070 82
0 2 957 001HO13802 ARKHAM 760 203HO01469 DEARING 802 001HO12433 ROCKSTAR 14143 83
0 5 912 029HO18343 MEDLEY 813 007HO12450 AMBITION 802 001HO12433 ROCKSTAR 14151 84
2 6 957 001HO13802 ARKHAM 523 001HO10527 RIPLAY 802 001HO12433 ROCKSTAR 14161 85
0 2 912 029HO18343 MEDLEY 760 203HO01469 DEARING 782 001HO11665 GENIUS 14187 86
2 0 957 001HO13802 ARKHAM 550 001HO12261 ABANDON 802 001HO12433 ROCKSTAR 14203 87
4 0 938 001HO13805 AVALINO 813 007HO12450 AMBITION 782 001HO11665 GENIUS 14279 88
2 0 938 001HO13805 AVALINO 813 007HO12450 AMBITION 782 001HO11665 GENIUS 14280 89
 1 0 938   001HO13805  AVALINO  627 001HO11333   SAMPSON 882 151HO03142 DECKER 14596 90
 2  0 938   001HO13805  AVALINO  571  001HO12253 LONGSHOT  802 001HO12433 ROCKSTAR 14604 91
0 5 957 001HO13802 ARKHAM 735 007HO11621 MAYFLOWER 890 001HO11926 TRACER 14711 92
1 5 957 001HO13802 ARKHAM 895 203HO01513 DANTE 897 151HO03415 DELTA-WORTH 14749 93
0 1 957 001HO13802 ARKHAM 597 200HO03859 MONITION 890 151HO03415 DELTA-WORTH 14801 94
7 0 938 001HO13805 AVALINO 691 007HO11700 MOONRAY 635 151HO03159 BLUNDER 14814 95
1 0 957 001HO13802 ARKHAM 526 014HO07544 JUMP 897 151HO03415 DELTA-WORTH 14843 96
0 15 957 001HO13802 ARKHAM 686 147HO02462 MISSOURI 897 151HO03415 DELTA-WORTH 14776 97
2 0 957 001HO13802 ARKHAM 519 506HO00702 SHAMROCK 897 151HO03415 DELTA-WORTH 14778 98
2 0 957 001HO13802 ARKHAM 813 007HO12450 AMBITION 673 001HO11989 ROMERO 14845 99
7 4 957 001HO13802 ARKHAM 548 001HO12152 ALTIVO 897 151HO03415 DELTA-WORTH 14872 100
1 10 957 001HO13802 ARKHAM 895 203HO01513 DANTE 897 151HO03415 DELTA-WORTH 14876 101
0 8 957 001HO13802 ARKHAM 686 147HO02462 MISSOURI 897 151HO03415 DELTA-WORTH 14884 102
3 0 957 001HO13802 ARKHAM 659 007HO12169 LOUSIRE 635 151HO03159 BLUNDER 14935 103
5 0 726 001HO13802 ARKHAM 578 007HO12450 AMBITION 525 007HO12941 REASON 15433 104
5 0 726 001HO13802 ARKHAM 159 001HO12267 ACHILLES*RC 489 007HO13608 MARQUEE 15465 105
4 0 726 001HO13802 ARKHAM 472 147HO02462 MISSOURI 585 151HO03444 MARVEL 15548 106
3 0 726 001HO13802 ARKHAM 650 203HO01513 DANTE 525 007HO12941 REASON 15580 107
2 0 726 001HO13802 ARKHAM 626 513HO00016 XY 525 007HO12941 REASON 15587 108
1 0 726 001HO13802 ARKHAM 650 203HO01513 DANTE 525 007HO12941 REASON 15740 109
1 0 726 001HO13802 ARKHAM 472 147HO02462 MISSOURI 585 151HO03444 MARVEL 15786 110
2 0 726 001HO13802 ARKHAM 650 203HO01513 DANTE 585 151HO03444 MARVEL 15806 111
1 0 726 001HO13802 ARKHAM 650 203HO01513 DANTE 489 007HO13608 MARQUEE 15808 112
1 0 726 001HO13802 ARKHAM 650 203HO01513 DANTE 489 007HO13608 MARQUEE 15813 113
                                                    
 
 
 
 
15433

آمار بازدیدکنندگان سایت

210738
امروز
دیروز
هفته جاری
بازدید کل
47
207
729
210738

آی‌پی شما: 3.237.61.235
امروز: پنج شنبه، 01 آبان 1399 - ساعت: 10:08:14

خبرنامه

captcha