فرآورده های ژنتیکی - گوساله نر

top beef cattle r2

شرکت فکا به عنوان اولین و تنها عرضه کننده ی گوساله نر ممتاز حاصل از جنین های IVF در ایران و خاورمیانه با ظرفیت تولید سالیانه 300 گوساله نر ممتاز با ارزش ژنتیکی بالا قدمی ارزشمند در اشاعه ژنتیک برتر و ارتقاء ارزش اصلاحی جمعیت دامی کشور برداشته است. از دیگر افتخارات شرکت فکا در این زمینه صادرات گوساله نر ممتاز به کشور های منطقه خاورمیانه می باشد.

 

 

 

 

لیست گوساله های نر ممتاز هلشتاین(1396/12/21):

رديفشماره گوسالهتاريخ تولداطلاعات پدراطلاعات مادراطلاعات پدر مادری
نام پدر
NAAB$NM

PTA

Milk

عمر اقتصادی

(pl)

LAC

Milk

305

نامNAAB$NM

PTA

Milk

عمر اقتصادی

(pl)

1 861 1396/01/06 HOTSHOT 007HO12533 785 1369 8.1 2 10379 DONATELLO 007HO11525 738 1141 5.7
2 631 1396/02/31 MISSOURI 147HO02462 685 1743 5.9 2 13491 MAYFLOWER 007HO11621 747 2638 5.5
3 54 1396/05/05 DELTA 203HO01468 894 1594 7.9 1 - DIVERSION 001HO12211 640 47 9.2
4 143 1396/05/10 MISSOURI 147HO02462 685 1743 5.9 2 12417 MAYFLOWER 007HO11621 747 2638 5.5
5 247 1396/05/22 XY 513HO00016 738 1050 5.3 2 13261 M S D MOGUL 007HO11314 714 1322 4.8
6 268 1396/05/25 XY 513HO00016 738 1050 5.3 2 12046 MAYFOLWER 007HO11621 747 2638 5.5
7 191 1396/05/30 DANTE 203HO01513 820 1892 6 1 - DIVERSION 001HO12211 640 47 9.2
8 313 1396/06/02 DAMARIS 007HO13093 807 1721 8.8 2 12067 SHAMROCK 007HO10849 607 1170 7.9
9 324 1396/06/05 MISSOURI 147HO02462 685 1743 5.9 2 14159 MAYFLOWER 007HO11621 747 2638 5.5
10 198 1396/06/07 CHASSY 001HO11677 735 1838 5.2 1 - CASPIAN 007HO12220 699 1779 4.4
11 334 1396/06/08 DELTA 203HO01468 894 1594 7.9 1 - JUNIOR 001HO10219 450 2045 4.3
12 442 1396/06/23 DAMARIS 007HO13093 807 1721 8.8 2 12428 S B SUPERSIRE 007HO11351 896 2304 6.3
13 452 1396/06/26 JARMON 180HO87707 716 1517 4.6 1 - MOONRAY 007HO11700 693 1370 4.3
14 462 1396/07/09 DELTA 203HO01468 894 1594 7.9 1 - JUNIOR 001HO10219 450 2045 4.3
15 574 1396/07/14 DAMARIS 007HO13093 807 1721 8.8 2 12200 R ARMITAGE 029HO149613 384 764 0.5
16 587 1396/07/17 DAMARIS 007HO13093 807 1721 8.8 2 12166 DOMAIN 147HO01231 206 777 3.1
17 604 1396/07/22 STONE 014HO07751 706 1495 4.4 3 16751 SHAW 007HO11418 497 2677 1.8
18 649 1396/07/28 DAMARIS 007HO13093 807 1721 8.8 2 11587 S B SUPERSIRE 007HO11351 896 2304 6.3
19 675 1396/08/03 DAMARIS 007HO13093 807 1721 8.8 2 11721 DONATELLO 007HO11525 738 1141 5.7
20 792 1396/08/20 JUMP 014HO07544 733 1447 8.4 2 11902 S B HEADLINER 007HO11419 624 1967 2.8
21 797 1396/08/21 JUMP 014HO07544 733 1447 8.4 2 11755 S B HEADLINER 007HO11419 624 1967 2.8
22 753 1396/08/22 DELTA 203HO01468 894 1594 7.9 1 - S ALTASUPERFLY  011HO11073 401 1781 4.3
23 756 1396/08/27 DAMARIS 007HO13093 807 1721 8.8 1 - MAGNUM 014HO07368 611 1809 4.7
24 758 1396/08/28 DAMARIS 007HO13093 807 1721 8.8 1 - S-B DIAMOND 007HO11617 575 1457 3.9
25 759 1396/09/02 DELTA 203HO01468 894 1594 7.9 1 - DEDUCTIVE 200HO02935 520 343 7.1
26 867 1396/09/05 TATTO 001HO12740 780 1456 8.5 1 - B J JIVES 029HO14768 378 808 5.9
27 876 1396/09/06 S B SUPERSIRE 007HO11351 896 2304 6.3 2 13380 SPARTEN 001HO10466 289 1077 3.4
28 888 1396/09/08 STONE 014HO07751 706 1495 4.4 2 16918 GABOR 007HO08477 265 1743 3.3
29 927 1396/09/15 HOTSHOT 007HO12533 785 1369 8.1 2 13671 SHAW 007HO11418 497 2677 1.8
30 768 1396/09/18 DELTA 203HO01468 894 1594 7.9 1 - LOBERRY 200HO06502 630 778 6.3
31 980 1396/09/20 HOTSHOT 007HO12533 785 1369 8.1 2 13470 DOM 011HO10666 346 1273 4.7
32 1 1396/09/22 HOTSHOT 007HO12533 785 1369 8.1 1 - ALTA SUPERB 011HO11040 282 220 4.7
33 25 1396/09/27 HOTSHOT 007HO12533 785 1369 8.1 2 12986 S B HEADLINER 007HO11419 624 1967 2.8
34 26 1396/09/27 TROY 001HO11056 730 1096 8 3 11458 M RIB 007HO09625 117 1900 1-
35 961 1396/09/29 DAMARIS 007HO13093 807 1721 8.8 1 - JUNIOR 001HO10219 450 2045 4.3
36 962 1396/09/29 DELTA 203HO01468 894 1594 7.9 1 - SUPER DEAN 029HO16251 498 1392 6.3
37 963 1396/09/30 DELTA 203HO01468 894 1594 7.9 1 - EDISON 200HO06503 578 1563 5
38 965 1396/10/03 DAMARIS 007HO13093 807 1721 8.8 1 - MOONRAY 007HO11700 693 1370 4.3
39 102 1396/10/09 TRACER 001HO11926 831 1751 7.1 2 15569 MORRELL 029HO13144 416 1351 3.8
40 112 1396/10/16 DANTE 203HO01513 820 1892 6 1 - JUSTWAY 200HO03900 528 1457  4
41 118 1396/10/26 S B SUPERSIRE 007HO11351 896 2304 6 1 - GREENWAY 007HO12026 609  1809 5
42 202 1396/10/28 DELTA 203HO011468 894 1594 8 1 - DICTATE 007HO12106 583 764  1
43 203 1396/11/02 DELTA 203HO01468 894 1594 8 1 - DEBUT 200HO03857 514 47  9
 44  204  1396/11/04 DELTA  203HO01468 894 1594 8 1 - MUNITION 200HO03859 725 1662  5
 45 205 1396/11/07 S B SUPERSIRE 007HO11351 896 2304 6 0 - UNITE 007HO12162 545 1781  4
46 207 1396/11/08 DELTA  203HO01468  894  1594  8 1 - MUNITION 200HO03859 725 47 9
47 212 1396/11/14 DETOUR 513HO03091 850 1412 8 1 - SUPERDEAN 029HO16251 498 2045  4
48 226 1396/10/28  TRACER  001HO11926 831 1751 7 2 12671 SHAMROCK 007HO10849 607  2045 4
49 234  1396/10/30 STONE 014HO07751 706 1495 4 3  16869 MAINSTREAM 007HO09703 230 343 7
50 308  1396/11/17 STONE 014HO07751 706 1495 4 4 18015 EXTEND 001HO10229 359 1563  5
 

 

 لیست گوساله های نر ممتاز جرسی (1396/12/21):

رديفشماره گوسالهتاريخ تولداطلاعات پدراطلاعات مادر
نام پدر
NAAB CODE

شاخص تخمینی کل

( TPI)

تخمین توانایی انتقال صفت شیر

(PTA Milk)

$FM

عمر اقتصادی

(pl)

نام مادرشماره مادر
1 206 1395/09/21 MEGATRON 147JE06209 82 299 240 0.2 BW NASRALLAH SHERY U1 1900 USA 116839325
2 196 1396/06/03 DAZZLER 29JE03830 142 134- 399 8.4 Gabys Legal Allie USA 117369052
3 341 1396/06/16 DAZZLER 29JE03830 142 134- 399 8.4 Gabys Legal Allie USA 117369052
4 457 1396/06/31 DAZZLER 29JE03830 142 134- 399 8.4 Gabys Legal Allie USA 117369052

آمار بازدید سایت

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
479
314
2265
36991
13083
16373
43495
Your IP: 54.166.152.187
Server Time: 2018-03-22 23:55:17

خبرنامه

captcha