فرآورده های ژنتیکی - گوساله نر

top beef cattle r2

شرکت فکا به عنوان اولین و تنها عرضه کننده ی گوساله نر ممتاز حاصل از جنین های IVF در ایران و خاورمیانه با ظرفیت تولید سالیانه 300 گوساله نر ممتاز با ارزش ژنتیکی بالا قدمی ارزشمند در اشاعه ژنتیک برتر و ارتقاء ارزش اصلاحی جمعیت دامی کشور برداشته است. از دیگر افتخارات شرکت فکا در این زمینه صادرات گوساله نر ممتاز به کشور های منطقه خاورمیانه می باشد.

 

 

 

 

لیست گوساله های نر ممتاز هلشتاین(1397/03/20):

رديفشماره گوسالهتاريخ تولداطلاعات پدراطلاعات مادراطلاعات پدر مادری
نام پدر
NAAB$NM

PTA

Milk

عمر اقتصادی

(pl)

LAC

Milk

305

نامNAAB$NM

PTA

Milk

عمر اقتصادی

(pl)

1 861 1396/01/06 HOTSHOT 007HO12533 785 1369 8.1 2 10379 DONATELLO 007HO11525 738 1141 5.7
2 631 1396/02/31 MISSOURI 147HO02462 685 1743 5.9 2 13491 MAYFLOWER 007HO11621 747 2638 5.5
3 54 1396/05/05 DELTA 203HO01468 894 1594 7.9 1 - DIVERSION 001HO12211 640 47 9.2
4 143 1396/05/10 MISSOURI 147HO02462 685 1743 5.9 2 12417 MAYFLOWER 007HO11621 747 2638 5.5
5 247 1396/05/22 XY 513HO00016 738 1050 5.3 2 13261 M S D MOGUL 007HO11314 714 1322 4.8
6 268 1396/05/25 XY 513HO00016 738 1050 5.3 2 12046 MAYFLOWER 007HO11621 747 2638 5.5
7 191 1396/05/30 DANTE 203HO01513 820 1892 6 1 - DIVERSION 001HO12211 640 47 9.2
8 313 1396/06/02 DAMARIS 007HO13093 807 1721 8.8 2 12067 SHAMROCK 007HO10849 607 1170 7.9
9 324 1396/06/05 MISSOURI 147HO02462 685 1743 5.9 2 14159 MAYFLOWER 007HO11621 747 2638 5.5
10 198 1396/06/07 CHASSY 001HO11677 735 1838 5.2 1 - CASPIAN 007HO12220 699 1779 4.4
11 334 1396/06/08 DELTA 203HO01468 894 1594 7.9 1 - JUNIOR 001HO10219 450 2045 4.3
12 442 1396/06/23 DAMARIS 007HO13093 807 1721 8.8 2 12428 S B SUPERSIRE 007HO11351 896 2304 6.3
13 574 1396/07/14 DAMARIS 007HO13093 807 1721 8.8 2 12200 R ARMITAGE 029HO149613 384 764 0.5
14 649 1396/07/28 DAMARIS 007HO13093 807 1721 8.8 2 11587 S B SUPERSIRE 007HO11351 896 2304 6.3
15 759 1396/09/02 DELTA 203HO01468 894 1594 7.9 1 - DEDUCTIVE 200HO02935 520 343 7.1
16 112 1396/10/16 DANTE 203HO01513 820 1892 6 1 - JUSTWAY 200HO03900 528 1457  4
17 118 1396/10/26 S B SUPERSIRE 007HO11351 896 2304 6 1 - GREENWAY 007HO12026 609  1809 5
18 202 1396/10/28 DELTA 203HO011468 894 1594 8 1 - DICTATE 007HO12106 583 764  1
 19  204  1396/11/04 DELTA  203HO01468 894 1594 8 1 - MUNITION 200HO03859 725 1662  5
20 205 1396/11/07 S B SUPERSIRE 007HO11351 896 2304 6 0 - UNITE 007HO12162 545 1781  4
21 209 1396/11/11 S B SUPERSIRE 007HO11351 896 2304 6 1 - OBS NAVY 014HO06816 394 1618 1.5
22 212 1396/11/14 DETOUR 513HO03091 850 1412 8 1 - SUPERDEAN 029HO16251 498 2045  4
23 226 1396/10/28  TRACER  001HO11926 831 1751 7 2 12671 SHAMROCK 007HO10849 607  2045 4
24 308  1396/11/17 STONE 014HO07751 706 1495 4 4 18015 EXTEND 001HO10229 359 1563  5
25 379 1396/12/01 XY 513HO00016 738 1050 5 2 12489 DONATELLO 007HO11525 738 1141 5.7
26 216 1396/12/14 DANTE 203HO01513 820 1892 6 1 - MAVERICK 029HO16730 471 622 3.5
27 457 1396/12/20 BLUNDER 151HO03159 803 1589 8 2 14159 A GILCREST 011HO11272 690 2558 4.8
28 219 1396/12/27 DETOUR 513HO03091 850 1412 8 1 - EDISON 200HO06503 578 1563 5
29  316 1397/01/13 LANDVIEW 180HO088888 746 1301 7 1 - INSIDER 180HO86008 620 1107 6.3
30 319 1397/01/15 DETOUR 513HO03091 850 1412 8 1 - LOUSIRE 007HO12169 755 1112 6.3
31 557 1397/01/16 DETOUR 513HO03091 850 1412 7.9 1 - INPUT 180HO86004 724 1643 4.8
32 558 1397/01/17 CINDER 29HO18193 878 486 8.5 1 - INSIDER 180HO86008 620 1107 6.3
33 560 1397/01/18 DETOUR 513HO03091 850 1412 7.9 1 - MONTROSS 007HO12165 883 2964 4.9
34 561 1397/01/20 CINDER 29HO18193 878 486 8.5 1 - INSIDER 180HO86008 620 1107 6.3
35  562 1397/01/21  DAMARIS 007HO13093 807 1721 8.8 1 - INSIDER 180HO86008 620  1107 6.3
36 653 1397/01/23 DAMARIS 007HO13093 807 1721 8.8 1 - INSIDER 180HO86008 620 1107 6.3
37 624 1397/01/29 SKYFALL 029HO17918 872 1302 7.5 4 16177 NUCLEAR 014HO06474 158 1310 -
38 623 1397/01/29 BLUNDER 151HO03159 803 1589 7.9 2 12964 SHAMROCK 007HO10849 607 1170 7.9
39 566 1397/01/29 LANDVIEW 180HO088888 746 1301 6.9 1 - DANTE 203HO01513 820 1892 6
40 565 1397/01/29 CINDER 29HO18193 878 486 8.5 1 - MONTROSS 007HO12165 883 2964 4.9
41 567 1397/01/31 CINDER 29HO18193 878 486 8.5 1 - GREENWAY 007HO12026 609 1563 3.7
42 570  1397/02/02 DETOUR 513HO03091 850 1412 7.9 1 -  TROY  001HO11056 730 1096 8
43 645 1397/02/06 DETOUR 513HO03091 850 1412 7.9 1 - INPUT 180HO86004 724 1643 4.8
44 647 1397/02/08 DETOUR 513HO03091 850 1412 7.9 1 - DANTE 203HO01513 820 1892 6
45 670 1397/02/12 HOTSHOT 007HO12533 785 1369 8.1 2 10376 S B SUPERSIRE 007HO11351 896 2304 6.3
46 652 1397/02/14 CINDER 29HO18193 878 486 8.5 1 - RODGERS 007HO12023 678 890 7.8
47 710 1397/02/16 STONE 014HO07751 706 1495 4.4 3 18213 MAYFLOWER 007HO11621 747 2638 5.5
48 717 1397/02/19 BOURBON 29HO17944 878 2379 5.7 4 15750 MANIFOLD 200HO00402 598 1521 4
49 688 1397/02/26 CINDER 29HO18193 878 486 8.5 0 - DANTE 203HO01513 820 1892 6
50 690 1397/02/27 CINDER 29HO18193 878 486 8.5 1 - DANTE 203HO01513 820 1892 6
51 697 1397/03/13 DELTA 203HO01468 894 1594 7.9 1 - DANTE 203HO01513 820 1892 6
 

 

 لیست گوساله های نر ممتاز جرسی (1397/03/20):

رديفشماره گوسالهتاريخ تولداطلاعات پدراطلاعات مادر
نام پدر
NAAB CODE

شاخص تخمینی کل

( TPI)

تخمین توانایی انتقال صفت شیر

(PTA Milk)

$FM

عمر اقتصادی

(pl)

نام مادرشماره مادر
1 206 1395/09/21 MEGATRON 147JE06209 72 438 193 1.8- BW NASRALLAH SHERY U1 1900 USA 116839325
2 196 1396/06/03 DAZZLER 29JE03830 154 66 408 7 Gabys Legal Allie USA 117369052
3 341 1396/06/16 DAZZLER 29JE03830 154 66 408 7 Gabys Legal Allie USA 117369052
4 457 1396/06/31 DAZZLER 29JE03830 154 66 408 7 Gabys Legal Allie USA 117369052

آمار بازدید سایت

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
آمار کل
87
538
1363
78679
8117
14774
83318
Your IP: 54.81.197.24
Server Time: 2018-06-19 03:14:31

خبرنامه

captcha